شماره7192 امروزسه شنبه, 11 مهر 1402
قهرمانان دیروز، غایبان امروز
کامران قاسمپور مسابقات جهانی را از دست داد

قهرمانان دیروز، غایبان امروز