شماره7192 امروزچهارشنبه, 12 مهر 1402
قهرمانان دیروز، غایبان امروز
کامران قاسمپور مسابقات جهانی را از دست داد

قهرمانان دیروز، غایبان امروز